KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej jest: firma PHU PROTECH Bernadeta Dziekan-Standowicz, ul. Parkowa 3, 64-820 Szamocin, NIP: 766-100-31-28.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest moja dobrowolna zgoda.
 3. Celem zbierania danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim: Biuro Rachunkowe.
 6. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Odbiorcą danych może być także podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: realizacji turnusu terapeutycznego, a w szczególności: prowadzenie kart logopedycznych pacjentów, wystawianie zaświadczeń o terapii do szkół/miejsc pracy pacjentów, wystawianie dokumentów finansowych, prowadzenie korespondencji, meldowanie osób korzystających z noclegów, pacjentów/osób korzystających z zakwaterowania w Ośrodku.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub po ewentualnym odwołania zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych oraz zgodnie z wymogami innych ustaw.
 12. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację umowy.
 13. Administrator Danych powołał IOD – Jacek Popławski - kontakt -  agmarkanc@wp.pl.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.